Nawigacja

 • Wielkanoc

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Miejskiego Przedszkola w Sławkowie składa najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego Dyngusa.

  A  Zajączek wielkanocny niech obdaruje naszych wychowanków mnóstwem słodkości:)

 • Parada Wiosenna

  "Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło"

  Słowami znanej i lubianej perzez przedszkolaki piosenki grupy "Kotki" i "Misie" pod opieką wychowawczyń pań Anny Cebo i Anety Adamczyk rozpoczęły wiosenną inscenizację.

  W rolę Pani Wiosny wcieliła się Natalka Janik, która zaprosiła swoich małych przyjaciół na wiosenny spacer. Spotkaliśmy przebudzonego z zimowego snu niedźwiadka (Nikolas Radowiecki), marcowego kotka (Karinka Podgórska), żabkę, bociana(Grześ Banyś), ale również słoneczko (Olek Grudziński), kiełkujące nasionko (Mikołaj Dąbek), kwitnącego krokusa(Hania Cebo), młode, zielone dzrzewko (Amelka Gołębiowska). Takie uosobienie zwiastunów wiosny na długo zostanie w pmięci naszych przedszkolaków, pomagając nauczycielom w realizacji zadań wychowania przedszkolnego. Pani Wiosna zostawiła dzieciom pakiet zadań do rozwiązania. Wiosenne zagadki  i kolorowanki na długie minuty zajęły naszych wychowanków.

  A potem przez wszystkich oczekiwana Wiosenna Parada. To dzień, w którym całe przedszkole wyrusza na ulice Sławkowa, by wszystkim, którzy jeszcze tego nie zauważyli obwieścić, wyśpiewać i wykrzyczeć, że nastała wiosna!!! Korowód prowadzony przez grupę "Motylki" z wykonaną przez siebie Marzanną i grupę "Pszczółki" z transparentem żegnajacym zimę przemaszerował pod Ratusz, gdzie zostaliśmy powitani przez władze naszego miasta. Pani Wiosna wręczyła Panu Burmistrzowi naręcze tulipanów, otrzymując w zamian kosz słodyczy.

  Wyjątkowo piękna w tym dniu pogoda pozwoliła naszej paradzie kontynuować spacer ulicą Browarną do parku i Krakowską do przedszkola, gdzie czekał na nas pyszny obiadek. Kto nas nie widzał niech żałuje:)

  Zapraszamy do galerii fotograficznej.

   

 • Spotkanie z wierszem

  „Spotkanie z wierszem”

  Grupowy Konkurs Recytatorski dla „Biedronek”

   

  Regulamin konkursu recytatorskiego

  „Spotkanie z wierszem”

   

         Nazwa konkursu: „Spotkanie z wierszem”

   

   

         Organizatorem konkursu jest wychowawczyni mgr Danuta Szlęzak wraz

         z Panią Joanną Drzewiecką, przedstawicielką Rady Rodziców z grupy „Biedronki”.

   

         Cele konkursu:

  •   popularyzowanie poezji dziecięcej,
  •   rozwijanie zdolności recytatorskich,
  •   zainteresowanie dzieci poezją,
  •   zachęcanie do występów na scenie,
  •   prezentacja umiejętności dzieci,
  •   uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

   

         Zasady uczestnictwa:

  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – letnich „Biedronki” z Miejskiego

                Przedszkola w Sławkowie.

  • Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego.

          

           Przebieg konkursu:

  • Konkurs recytatorski odbędzie się 26 marca 2014 roku (środa), w godz: 10.00 – 11.30,  w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie w grupie dzieci 3 – letnich „Biedronki”.
  • Rodziców oraz osoby zainteresowane występem dzieci zapraszamy na konkurs.

   

         Kryteria oceny:

        

  • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
  • interpretacja tekstu;
  • kultura słowa;
  • ogólny wyraz artystyczny (gest, ruch, strój).

   

         Nagrody:

   

  • Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatora konkursu.
  • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują: dyplom – podziękowanie i drobny słodki upominek.
  • Pięć wyróżnionych laureatów weźmie udział w Regionalnym Konkursie

       Recytatorskim w MOK w Sławkowie.         

          

   

           Organizator konkursu nauczyciel mgr Danuta Szlęzak

 • Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 - Informacje dla rodziców

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1. Wydawanie i przyjmowanie "WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA" odbywać się będzie w terminie: 01.03.-30.03.2014r.

  2 .Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola, wypełniają "DEKLARACJĘ WOLI KONTYNUOWANIA  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" w nieprzekraczalnym terminie 24.02.-28.02.2014r. Brak deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklaracje dostępne będą u dyrektora i wychowawców grupy.

  3. Dzieci pięcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - przyjmowane są w pierwszej kolejności.

  4. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, Rodzice winni złożyć dokumenty potwierdzające występowanie niżej wymienionych okoliczności:

   

   

  DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY

  a)

  wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci)

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem u dyrektora przedszkola

  b)

  niepełnosprawność dziecka

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem

  c)

  niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

  Jak wyżej

  d)

  niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

  Jak wyżej

  e)

  niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

  Jak wyżej

  f)

  samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem u dyrektora przedszkola

  g)

  objęcie dziecka pieczą zastępczą

  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą potwierdzona kserokopia

  h)

  Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego

  Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora kserokopie potwierdzone przez Rodzica za zgodność z oryginałem

  i)

  Oboje rodzice pracujący

   Zaświadczenia o zatrudnieniu (Art. 20t.1, ppkt. 2) UoSO)

  j)

  Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka edukacją przedszkolną

  Opinia PPP - kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem

   

  k)rodzeństwa dziecka uczęszczającego do przedszkola

  oświadczenie

   

  l) dzieci ,które w roku poprzednim po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola

  Protokół rekrutacji

   

  5 .Wraz z Wnioskiem - Rodzic/Opiekun prawny winien złożyć Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania (wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem u dyrektora przedszkola).ZAŁĄCZNIK NR.5

  6. We Wniosku podaje się następujące dane:

  a)

  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  b)

  imiona i nazwiska rodziców dziecka;

  c)

  adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

  d)

  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka służące zapewnieniu szybkiego kontaktu;

   

   

  e)

  dane dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, korzystania z posiłków oraz inne istotne informacje.

   

  7. Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/Opiekuna prawnego we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.

  8 .Po zakończeniu rekrutacji, Dyrektor przedszkola powoła Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem będzie rozpatrzenie złożonych wniosków.

  9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów

  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację

  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  przedszkola 07.04.2014r.

   

  10.Imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych udostępnione będą do wiadomości Rodziców w dniu 30.04.2014r. w ogólnie dostępnym miejscu, na tablicy ogłoszeń w  przedszkolu.

  11.Rodzice, których dzieci nie zostaną przyjęte do przedszkola będą mogli złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji Komisji, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości i w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku winni otrzymać pisemne wyjaśnienie od Przewodniczącego. Na rozstrzygnięcie Komisji Rodzicowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, natomiast na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

  12.Rodzice /opiekunowie/, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.

  13.Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w których dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem.

   

   

 • Procedura rekrutacji obowiązująca w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie

    PROCEDURA REKRUTACJI

   OBOWIĄZUJĄCA W  MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W SŁAWKOWIE

   

     § 1

  Postanowienia wstępne

  1. Do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  2. O miejsce w publicznym przedszkolu mogą ubiegać się również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  3. Przedszkola publiczne prowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  4. Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się w ściśleokreślonym terminie podanym do wiadomości zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty.

  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Rodzic/Opiekun prawny dziecka winien pobrać z placówki, wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie do Dyrektora przedszkola.

  6. W przypadku większej ilości wniosków niż dostępnych w przedszkolu miejsc, postępowanie rekrutacyjne przebiega w dwóch etapach, a wnioski o przyjęcie kandydata rozpatruje Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora.

  7. Informacji na temat terminów, warunków rekrutacji i dokumentów, które Rodzic/Opiekun prawny winien złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie - udziela Dyrektor, lub umieszcza w ogólnie dostępnym miejscu.

   

         § 2

  1. Wychowanie przedszkolne wMiejskim Przedszkolu w Sławkowie obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na obszarze Gminy Sławków.

  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma dziecko w wieku pięciu lat, które obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

  3. W przypadku dzieci pięcioletnich zamieszkałych w obwodzie Przedszkola, kryteria zawarte w § 2 punktach 4 i 9 nie mają zastosowania.

  4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych, spełniających warunek zawarty w pkt. 1 jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole, w pierwszym etapie rekrutacji mają zastosowanie następujące kryteria:

   

  KRYTERIUM

  DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY

  a)

  wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.

  b)

  niepełnosprawność kandydata;

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

  c)

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  d)

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  e)

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  f)

  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 2) o samotnym wychowywaniu dziecka,

  g)

  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

   

  5. Powyższe kryteria mają jednakową wartość wyrażoną wielkością 20 punktów każde.

  6. Rodzic/Opiekun prawny składa wymagane oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, umieszczając w oświadczeniu klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  7. Wymienione dokumenty Rodzic/Opiekun Prawny kandydata, składa w formie potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem kserokopii .

  8. W przypadku, gdy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzona zostaje rekrutacja uzupełniająca według pięciu kryteriów dodatkowych.

  9. Kryteria uzupełniające wraz z dokumentami potwierdzającymi są punktowane w sposób następujący :

   

   

  KRYTERIUM

            DOKUMENT 

           POŚWIADCZAJACY     

  a)

  Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego

    4 pkt.

  Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora

   

  b)

  Dzieci które w roku poprzednim po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola

  12 pkt.

  Protokół rekrutacji

   

   

   

   

  c)

  Oboje rodzice pracujący

  20 pkt.

   Zaświadczenia o zatrudnieniu (Art. 20t.1, ppkt. 2) UoSO)

   

  d)

  Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola

  5  pkt.

   

   

   

  e)

  Dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

   5 pkt.

  Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

   

  10. Wskazanych w punkcie 4 i 9 kryteriów rekrutacji, nie stosuje się w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

  11. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji, przedszkole dysponuje mniejszą ilością miejsc, niż kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punktów uprawniających do przyjęcia, Komisja ustali i zastosuje kryteria pomocnicze.

  12. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Sławków oraz w szczególnych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku.

  13. Rekrutację uzupełniającą Dyrektor przedszkola przeprowadza do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

  14. Dzieci cudzoziemców  są przyjmowane na takich samych zasadach jak dzieci polskie.

  15. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor.

  16. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, corocznie, przed rozpoczęciem rekrutacji w terminie do 28 lutego - składają deklarację o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu ZAŁĄCZNIK NR 3 do procedury.

       § 3

  1.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony i złożony w terminie "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 i ZAŁACZNIK NR 5(Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania) do procedury.

  2.Wniosek winien zawierać następujące dane :

  a)

  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  b)

  imiona i nazwiska rodziców kandydata;

  c)

  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

  d)

  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata-
  służące zapewnieniu szybkiego kontaktu – o ile rodzic/opiekun nie posiadają

   

   

  e)

  dane dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
  korzystania z posiłków oraz inne istotne informacje o kandydacie.

        

  3.Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/ Opiekuna prawnego zawarte we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.

  4.Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według ustalonego przez Organ Prowadzący harmonogramu:

  a)

   

   

  b)

  O1.III.-31.III.

   

   

  01. IV.-04.IV.

   

   

   

   

   

   

  -

  Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola;

  Komisja rekrutacyjna sprawdza złożone dokumenty pod względem formalnym - wystawienie list zakwalifikowanych  i nie zakwalifikowanych wniosków;

   

  c)

  07.IV.- 24.IV.

  -  

  Komisja rekrutacyjna  dokonują kwalifikacji dzieci;  

  d)

      30.IV.  

  -

   

  Komisja rekrutacyjna  przedszkola wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych;

   

  5.Lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową. Dzieci z tej listy w pierwszej kolejności przyjmowane są w przypadku zwolnienia się miejsca.

   

   

   

   

   

      § 4

  POWOŁANIE  I  PRZEBIEG  PRACY KOMISJI  REKRUTACYJNYCH

   

  1.Dyrektor  placówki zarządzeniem wewnętrznym powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego.

  2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  przewodniczący

  -

  wicedyrektor

  członkowie

  -

  -

  -

  -       

  dyrektor przedszkola

  przedstawiciel Rady Pedagogicznej

  pracownik administracji i obsługi

  przedstawiciel organu prowadzącego

   

  3.Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

  4.Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o:

  • imienny wykaz zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe,

  • listę przyjętych kryteriów wraz z punktacją,

  • złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi,

  • wykaz ulic znajdujących się w obwodzie przedszkola,

  • możliwości organizacyjne placówki (liczbę miejsc w oddziałach).

   5.Do zadań Komisji należy:

   1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu imiennej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ze wskazaniem ilości punktów, jakie otrzymali kandydaci w wyniku rekrutacji; Lista winna zawierać datę jej upublicznienia oraz podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

   2. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

    6.Rodzicom/Opiekunom prawnym, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola przysługuje prawo do ubiegania się o uzasadnienie decyzji Komisji w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości;

    7.Przewodniczący Komisji przygotowuje uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku, zawierając w nim w nim przyczyny odmowy oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała kandydata do przyjęcia oraz liczbę punktów, jaką kandydat uzyskał w wyniku rekrutacji.

    8.Rodzic/Opiekun prawny może złożyć do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni.

    9.Na rozstrzygnięcie Dyrektora Rodzicowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

    10.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

   3. organizację pracy komisji rekrutacyjnej

   4. przestrzeganie zasad i kryteriów rekrutacji

   5. przygotowanie dokumentacji dla członków komisji

   6. prawidłowość sporządzenia dokumentacji z prac komisji rekrutacyjnej,w tym:

  • protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

  • przygotowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, w tym list dzieci nieprzyjętych dla Organu Prowadzącego,

  • przygotowanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

             § 5

      Ustalenia końcowe

   

  1.Rodzice /opiekunowie/, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora placówki.

  2.Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w których dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem.

 • Akcja charytatywna - Pomóż nam pomagać

  „Pomóż nam pomagać”

   

  Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej akcji dobroczynnej naszego przedszkola.

  Koniec zimy to najtrudniejszy okres dla czworonożnych podopiecznych schronisk dla bezdomnych zwierząt.

  Ogłaszamy zatem wielką zbiórkę darów.

  Potrzebne nam będą:

  • Sucha i mokra karma dla psów

  • Psie przysmaki i zabawki

  • Koce i kawałki wykładziny

  • Środki czystości dla zwierząt

  • Środki chemii gospodarczej i środki dezynfekujące typu „Domestos”

   Dary prosimy wkładać do kosza wystawionego w holu przedszkola

   Dziękujemy hau, hauJ

Wiadomości

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole w Sławkowie
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 10, 41-260 SŁAWKÓW
 • +48.32.2931564

Galeria zdjęć