Nawigacja

 • Nakrętka dla Mateuszka

  Miejskie Przedszkole w Sławkowie przyłącza się do akcji charytatywnej "Nakrętka dla Mateuszka". Chłopiec od 7 lat jest objęty intensywną rehabilitacją i  wielospecjalistyczną terapią psychologiczno - pedagogiczną. Terapia i leczenie są bardzo kosztowne.

  Dlatego w imieniu mamy Mateusza prosimy Państwa o przyłączenie się do akcji zbiórki nakrętek. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony wyłącznie na leczenie i rehabilitację Mateuszka.

  1kg nakretek = 1 zł

  Nakrętki prosimy przekazywać wychowawcom grup.

  Szczegóły akcji znajdziecie Państwo na tablicach korkowych poszczególnych grup.

  Dziękujemy za zaangażowanie, bo wiemy, jak ofiarni są nasi darczyńcy, gdy w grę wchodzi dobro i szczęście dzieci.

 • Maszeruje wiosna

  "... Słonko świeci już wesoło, trawka już zieleni się.

  Wszystkie dzieci, wszystkie wkoło bardzo cieszą się..."

  Co jest piękniejsze niż roześmiana dziecięca buzia?

  - 200 roześmianych dziecięcych buź!!!

  Tradycją Miejskiego Przedszkola w Sawkowie jest Parada Wiosenna. Barwny korowód utworzony przez wszystkie grupy przedszkolne, dziarskim krokiem maszeruje przez miasto. Powiewają wstążki, chusty, w górę wzoszą się kwiaty i transparenty. Razem z przedszkolakami maszeruje Marzanna. Słychać gwar, śmiech i słowa naszych ulubionych piosenek. "Maszeruje wiosna", "Marcowe żaby" i "Tra - la - la słonko na listeczkach gra" znają w przedszkolu wszyscy. Że w przedszkolu, to oczywiste, ale miał dziś farta ten, kto usłyszał śpiewających pod nosem Sławkowian!!! Tak. Mijani przez nasz korowód mieszkańcy Sławkowa ulegli czarowi roztaczanemu Przez Panią Wiosnę, obdarzali nas promiennymi uśmiechami i nucili refreny przedszkolnych szlagierów.

  Celem, do którego zdążał korowód był Ratusz. Otworzyły się okna, otworzyły się wrota i wyszedł do nas pan Burmistrz! Obdarowany kwiatami prze 6 - cio letnią Panią Wiosnę ucałował ją w rękę (rączkę) i wręczył kosze słodyczy. Takim sposobem wiosna zawitała również do Urzędu Miasta.

  Paradę poprzedziła wiosenna inscenizacja przygotowana przez grupy "Sowy" i "Wiewiórki" z wychowawczyniami Anną Cebo i Anetą Adamczyk. Urocze dialogi żabek, bociana i wiosennego zająca uzmysłowiły małym widzom, że wiosna zawitała do nas na dobre, a "Niewielki, ale śliczny wiosenny teatrzyk ekologiczny" przypomniał wszystkim o zawsze aktualnych zasadach poszanowania przyrody.

   

 • Miejskie Przedszkole w Sławkowie rozpoczęło realizację Projektu edukacyjnego Edukacja ekologiczna w przedszkolu "Nauczymy dzieci, po co segregować śmieci?" autorstwa Marii Kozik i Danuty Szlęzak

  Założenia projektu przedstawiamy naszym czytelnikom pod niniejszym skrótem:

  PROJEKT__EDUKACYJNY.docx

   

  „Nauczymy dzieci,

  po co segregować śmieci?”

   

 • Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

  Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola w Sławkowie na rok szkolny 2015/2016 rozpoczyna się 1 marca 2015 roku.

   

   

  PROCEDURA REKRUTACJI

  OBOWIĄZUJĄCA W  MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W SŁAWKOWIE

   

     § 1

  Postanowienia wstępne

  1. Do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  2. O miejsce w publicznym przedszkolu mogą ubiegać się również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  3. Przedszkola publiczne prowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  4. Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się w ściśleokreślonym terminie podanym do wiadomości zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty.

  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Rodzic/Opiekun prawny dziecka winien pobrać z placówki, wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie do Dyrektora przedszkola.

  6. W przypadku większej ilości wniosków niż dostępnych w przedszkolu miejsc, postępowanie rekrutacyjne przebiega w dwóch etapach, a wnioski o przyjęcie kandydata rozpatrujeKomisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora.

  7. Informacji na temat terminów, warunków rekrutacji i dokumentów, które Rodzic/Opiekun prawny winien złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie - udziela Dyrektor, lub umieszcza w ogólnie dostępnym miejscu.

   

         § 2

  1. Wychowanie przedszkolne wMiejskim Przedszkolu w Sławkowie obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na obszarze Gminy Sławków.

  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma dziecko w wieku pięciu lat, które obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

  3. W przypadku dzieci pięcioletnich zamieszkałych w obwodzie Przedszkola, kryteria zawarte w § 2 punktach 4 i 9 nie mają zastosowania.

  4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych, spełniających warunek zawarty w pkt. 1 jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole, w pierwszym etapie rekrutacji mają zastosowanie następujące kryteria:

   

  KRYTERIUM

  DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY

  a)

  wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.

  b)

  niepełnosprawność kandydata;

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

  c)

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  d)

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  e)

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  Orzeczenie o niepełnosprawności

  f)

  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 2) o samotnym wychowywaniu dziecka,

  g)

  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

   

  5. Powyższe kryteria mają jednakową wartość wyrażoną wielkością 20 punktów każde.

  6. Rodzic/Opiekun prawny składa wymagane oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, umieszczając w oświadczeniu klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  7. Wymienione dokumenty Rodzic/Opiekun Prawny kandydata, składa w formie potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem kserokopii .

  8. W przypadku, gdy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzona zostaje rekrutacja uzupełniająca według pięciu kryteriów dodatkowych. Uchwała NRVII/37/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 lutego 2015r.

  9. Kryteria uzupełniające wraz z dokumentami potwierdzającymi są punktowane w sposób następujący :

   

   

  KRYTERIUM

            DOKUMENT 

           POŚWIADCZAJACY     

  a)

  Oboje rodzice, opiekunowie

  prawnie pracujący ,studiujący

  lub uczący się w systemie

  stacjonarnym

  20 pkt.

   Zaświadczenia  o zatrudnieniu z zakładu

  pracy lub zaświadczenie  z uczelni lub szkoły zawierające informacje o stacjonarnym systemie nauki

   

  b)

  Dzieci które w roku poprzednim po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola

  12 pkt.

  Oświadczenie rodzica

  lub opiekuna dziecka o nieprzyjęciu  dziecka w roku poprzednim do przedszkola

   

   

   

   

  c)

  Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola

   

   

   

   

  d)Dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności

  objęcia edukacją przedszkolną

    5 pkt

   

   

   

   

   

   

   

  5pkt        

   

   Oświadczenie rodzica

  lub opiekuna dziecka o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa dziecka

   

   

   

  opinia Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej

   

   

   

   

   

   

  e)Rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego

    4 pkt.

  Decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora

   

   

  10. Wskazanych w punkcie 4 i 9 kryteriów rekrutacji, nie stosuje się w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

  11. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji, przedszkole dysponuje mniejszą ilością miejsc, niż kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punktów uprawniających do przyjęcia, Komisja ustali i zastosuje kryteria pomocnicze.

  12. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Sławków oraz w szczególnych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku.

  13. Rekrutację uzupełniającą Dyrektor przedszkola przeprowadza do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

  14. Dzieci cudzoziemców  są przyjmowane na takich samych zasadach jak dzieci polskie.

  15. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor.

  16. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, corocznie, przed rozpoczęciem rekrutacji w terminie do 28 lutego - składają deklarację o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu ZAŁĄCZNIK NR 3 do procedury.

       § 3

  1.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony i złożony w terminie "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 i ZAŁACZNIK NR 5(Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania) do procedury.

  2.Wniosek winien zawierać następujące dane :

  a)

  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  b)

  imiona i nazwiska rodziców kandydata;

  c)

  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

  d)

  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata-
  służące zapewnieniu szybkiego kontaktu – o ile rodzic/opiekun nie posiadają

   

   

  e)

  dane dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
  korzystania z posiłków oraz inne istotne informacje o kandydacie.

        

  3.Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/ Opiekuna prawnego zawarte we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.

  4.Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według ustalonego przez Organ Prowadzący harmonogramu:

  a)

   

   

  b)

  O1.III.-31.III.

   

   

  01. IV.-04.IV.

   

   

   

   

   

   

  -

  Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola;

  Komisja rekrutacyjna sprawdza złożone dokumenty pod względem formalnym - wystawienie list zakwalifikowanych  i nie zakwalifikowanych wniosków;

   

  c)

  07.IV.- 24.IV.

  -  

  Komisja rekrutacyjna  dokonują kwalifikacji dzieci;  

  d)

      30.IV.  

  -

   

  Komisja rekrutacyjna  przedszkola wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych;

   

  5.Lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową. Dzieci z tej listy w pierwszej kolejności przyjmowane są w przypadku zwolnienia się miejsca.

   

      § 4

  POWOŁANIE  I  PRZEBIEG  PRACY KOMISJI  REKRUTACYJNYCH

   

  1.Dyrektor  placówki zarządzeniem wewnętrznym powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego.

  2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

   

  przewodniczący

  -

  wicedyrektor

   

  członkowie

   

   

   

   

  -

  -

  -       

   

  przedstawiciel Rady Pedagogicznej

  pracownik administracji i obsługi

  przedstawiciel organu prowadzącego

   

  3.Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

  4.Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o:

  • imienny wykaz zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe,

  • listę przyjętych kryteriów wraz z punktacją,

  • złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi,

  • wykaz ulic znajdujących się w obwodzie przedszkola,

  • możliwości organizacyjne placówki (liczbę miejsc w oddziałach).

   5.Do zadań Komisji należy:

   1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu imiennej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ze wskazaniem ilości punktów, jakie otrzymali kandydaci w wyniku rekrutacji; Lista winna zawierać datę jej upublicznienia oraz podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

   2. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

    6.Rodzicom/Opiekunom prawnym, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola przysługuje prawo do ubiegania się o uzasadnienie decyzji Komisji w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości;

    7.Przewodniczący Komisji przygotowuje uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku, zawierając w nim przyczyny odmowy oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała kandydata do przyjęcia oraz liczbę punktów, jaką kandydat uzyskał w wyniku rekrutacji.

    8.Rodzic/Opiekun prawny może złożyć do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni.

    9.Na rozstrzygnięcie Dyrektora Rodzicowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

    10.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

   3. organizację pracy komisji rekrutacyjnej

   4. przestrzeganie zasad i kryteriów rekrutacji

   5. przygotowanie dokumentacji dla członków komisji

   6. prawidłowość sporządzenia dokumentacji z prac komisji rekrutacyjnej,w tym:

  • protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

  • przygotowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, w tym list dzieci nieprzyjętych dla Organu Prowadzącego,

  • przygotowanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

  § 5

      Ustalenia końcowe

   

  1.Rodzice /opiekunowie/, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora placówki.

  2.Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w których dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem.

 • Podziekowanie za udział w akcji Poduszka dla Maluszka

  Miejskie Przedszkole w Sławkowie otrzymało podziękowanie za udział w akcji charytatywnej Poduszka dla Maluszka. Przedstawiamy Państwu podsumowanie akcji i list z podziękowaniami.

  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim poduszkodawcom:) I w imieniu własnym oraz organizatorów zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji.

        

Wiadomości

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole w Sławkowie
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 10, 41-260 SŁAWKÓW
 • +48.32.2931564

Galeria zdjęć