Grupy Przedszkolne

PartnerzyBIP

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Przedszkola w Sławkowie

Miejskie Przedszkole w Sławkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola w Sławkowie, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejsza strona internetowa Miejskiego Przedszkola w Sławkowie została zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Miejskiego Przedszkola w Sławkowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-24
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-08-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Bożena Szygulska.
 • E-mail: zameczek@przedszkole.slawkow.pl
 • Telefon: 32 2931564

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Miejskie Przedszkole w Sławkowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Miejskie Przedszkole w Sławkowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Miejskie Przedszkole w Sławkowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Miejskie Przedszkole w Sławkowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Miejskie Przedszkole w Sławkowie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10

41-260 Sławków

lub za pomocą e-mail: zameczek@przedszkole.slawkow.pl

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Miejskie Przedszkole w Sławkowie

Do wejścia prowadzą schody

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Nie istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrutów klawiaturowych przeglądarki

 

Deklaracja dostępności

Twoje przedszkole

Dzisiaj jest

Wtorek 19.01.2021

Styczeń

 

19 stycznia - "Alicja online" - pokaz multimedialny

22 stycznia - Bal karnawałowy i sesja zdjęciowa

 

 

Witaj w Zameczku

22 stycznia BAL KARNAWAŁOWY
i sesja fotograficzna

Zabawa odbędzie się w grupach

Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci

 • 18.01.2021

  admin.: A.A

  Jak co roku, liderka akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - Pani Danuta Szlęzak - zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji "ZIMOWE CZYTANIE PRZY EKRANIE".

  Pomimo trudnego czasu epidemii i związanych z nią obostrzeń, nie ustajemy w pracy na rzecz naszych wychowanków i ich wszechstronnego rozwoju. Zainteresowanie dzieci czytelnictwem zawsze stanowiło priorytet wychowawczy naszego przedszkola. Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznej edycji akcji we wskazanych formach.

  Szczegóły znajdą Państwo na plakacie oraz ustalą je w indywidualnych rozmowach z Wychowawcami.

 • 22.12.2020

  admin.: A.A
  tekst: A.A

  Ubieranie choinki, dekorowanie pierniczków, przygotowanie prezentów dla rodziców i świątecznych inscenizacji, wspólne śpiewanie kolęd i spotkania przy wigilijnym stole... właśnie tak wyglądały ostatnie, przedświąteczne dni w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie.

  Domowa atmosfera Zameczku nie zmienia się nigdy. Żadne, nawet najbardziej niesprzyjające okoliczności, nie odbierają nam - Zameczkowym Paniom - pasji tworzenia i miłości do dzieci.

  Dyrektor Miejskiego Przedszkola, symbolicznie dzieląc się z nami i z Państwem - Rodzicami naszych wychowanków - opłatkiem, wyraża głęboką nadzieję na wspólne wigilijne spotkania w przyszłym roku.

 • 18.12.2020

  admin.: A.A

  Ograniczenia spowodowane pandemią Covid nie pozwalają przedszkolakom z Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w pełni uczestniczyć w wydarzeniach społeczno - kulturalnych. Ten, jakże ważny aspekt wychowania przedszkolnego realizowany jest min. poprzez zorganizowane wyjazdy do teatru, kina oraz udział przedszkolaków w przedstawieniach teatralnych, odbywających się w przedszkolu.

  Wychodząc naprzeciw zmieniającym się czasom i potrzebom zapraszamy naszych wychowanków na wydarzenie "Alicja - online" - film, teatr, cyrk.

 • 07.12.2020

  Admin.: A.A

  Był!!! Był!!! Był!!!

  Prezentujemy krótki przegląd galerii grupowych, dokumentujących wizytę Mikołaja w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie.

 • 07.12.2020

  admin.: A.A

  Tak nazywają ich zameczkowe przedszkolaki. Członkowie klubu Road Falcon Motocykle co roku odwiedzają Miejskie Przedszkole w Sławkowie. Dziękujemy za słodkie upominki i niezapomniane wrażenia.

 • 06.12.2020

  admin.: A.A

  W każdej z grup przedszkolnych mają miejsce ciekawe wydarzenia.

  Przełom listopada i grudnia to dwie tradycje, wpisane w naszą kulturę, historię i obyczajowość. Andrzejki i Barbórka.

  Zobaczcie, jak zaakcentowały je Bajduszki, Elfy i Skarby.

  Zapraszamy do Albumu fotograficznego. Tam znajdziecie barwne relacje z życia Zameczku.

 • 01.12.2020

  admin.: A.A
  tekst. A.A

  Najukochańsi Poduszkodawcy, czy pamiętacie akcję charytatywną "Poduszka dla Maluszka"? Miejskie Przedszkole w Sławkowie od wielu, wielu lat wspiera tę wspaniałą inicjatywę, a Wy - Zameczkowe Przedszkolaki obdarowujecie swoich kolegów i koleżanki, przebywających w szpitalach, pięknymi, mięciutkimi poduszkami. Gdyby policzyć wszystkie zebrane przez Was poduszki, to okazałoby się, że jest ich ponad 300!!! To prawdziwa góra poduszek.

  W tym roku organizator akcji - Stowarzyszenie "Splot" - planowało wielką, jubileuszową 10 edycję akcji. Niestety epidemia Sars - CoV2 pokrzyżowała plany nam wszystkim.

 • 27.11.2020

  admin.: A.A

  Zameczkowe przedszkolaki celebrowały na różne sposoby. Czary namalowały portrety Misia, Odkrywcy "uszyli" własne misie ze szmatek, a Skarby gościły w swojej komnacie najprawdziwszego Kubusia Puchatka!!!

  To piękne, tak bliskie każdemu przedszkolakowi święto, wnosi w nasze serca wiele radości!!!

  Szczegółowych relacji fotograficznych z obchodów Dnia Pluszowego Misia w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie szukajcie w Albumie fotograficznym.

 • 20.11.2020

  admin.: A.A

  Grupa Bursztynki zachęca nas do wspólnego świętowania Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. 21 listopada wychowankowie pani Danusi, ubrani w żółte koszulki przekazują uśmiechy, serdeczne życzenia i pełne optymizmu sentencje wszystkim wokół. Niech hasło przewodnie tegorocznej edycji święta "Dobre Słowo - Podaj Dalej". Będzie moralnym drogowskazem dla nas wszystkich.

 • 20.11.2020

  admin.: A.A

  Decyzją Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021, z uwagi na zagrożenie Sars - CoV2 oraz wewnętrzne procedury Miejskiego Przedszkola w Sławkowie, spotkanie z Mikołajem odbędzie się 7 grudnia w holu przedszkola, z podziałem na grupy, według ustalonego harmonogramu.

  W rolę Mikołaja wcieli się pracownik przedszkola.

  W trakcie spotkania z Mikołajem odbędzie się sesja fotograficzna. Zakup zdjęć dobrowolny. Prosimy o zapisywanie chętnych dzieci na listach, wywieszonych na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup.

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole w Sławkowie
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 10, 41-260 SŁAWKÓW
 • +48.32.2931564

Galeria zdjęć