• <h1 id="a11y-deklaracja"><span style="font-size:20px">Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Przedszkola w Sławkowie </span></h1>

   <p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Miejskie Przedszkole w Sławkowie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.</p>

   <p>Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="https://przedszkoleslawkow.edupage.org/" id="a11y-url">strony internetowej Miejskiego Przedszkola w Sławkowie,</a> na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.</p>

   <p>Niniejsza strona internetowa Miejskiego Przedszkola w Sławkowie została zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).</p>

   <p>Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.</p>

   <p>Wdrożyliśmy zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.</p>

   <ul>
       <li>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2013-02-10</span></li>
       <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2015-09-28</span></li>
   </ul>

   <h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>

   <p>Strona internetowa Miejskiego Przedszkola w Sławkowie jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

   <h3>Treści niedostępne</h3>

   <ul>
       <li>Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).</li>
       <li>Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.</li>
       <li>Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.</li>
       <li>Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.</li>
       <li>Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.</li>
   </ul>

   <h3>Wyłączenia</h3>

   <ul>
       <li>Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.</li>
   </ul>

   <h3>Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>

   <ul>
       <li>Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-08-24</span></li>
       <li>Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: <span id="a11y-data-deklaracja-przeglad">2020-08-24</span></li>
   </ul>

   <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>

   <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

   <ul>
       <li>Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest<span id="a11y-osoba"> Bożena Szygulska</span>.</li>
       <li>E-mail: <span id="a11y-email">zameczek@przedszkole.slawkow.pl</span></li>
       <li>Telefon: <span id="a11y-telefon">32 2931564</span></li>
   </ul>

   <h3>Procedura wnioskowo-skargowa</h3>

   <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo wystąpić do Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.</p>

   <p>W przypadku, gdy Miejskie Przedszkole w Sławkowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.</p>

   <p>Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)</p>

   <p>Żądanie powinno zawierać:</p>

   <ol>
       <li>Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.</li>
       <li>Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.</li>
       <li>Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.</li>
       <li>Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.</li>
   </ol>

   <p>Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Miejskie Przedszkole w Sławkowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.</p>

   <p>Miejskie Przedszkole w Sławkowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.</p>

   <p>W przypadku, gdy Miejskie Przedszkole w Sławkowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.</p>

   <p>W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:</p>

   <p>Miejskie Przedszkole w Sławkowie</p>

   <p>ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10</p>

   <p>41-260 Sławków</p>

   <p>lub za pomocą e-mail: zameczek@przedszkole.slawkow.pl</p>

   <p>Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego</p>

   <p>Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: <a href="http://www.rpo.gov.pl/">http://www.brpo.gov.pl/</a>.</p>

   <h2 id="a11y-architektura">Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych</h2>

   <h2 id="a11y-architektura"><span style="font-size:20px">Miejskie Przedszkole w Sławkowie</span></h2>

   <p>Do wejścia prowadzą schody</p>
   <p>Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.</p>
   <p>Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.</p>
   <p>Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.</p>
   <p>W budynku nie ma pętli indukcyjnych.</p>
   <p>W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.</p>
   <p>Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.</p>

   <p>Nie istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.</p>

       <h2>Informacje dodatkowe</h2>

           <h3>Ułatwienia</h3>
    
       <p>Na stronie internetowej można używać standardowych skrutów klawiaturowych przeglądarki</p>

   <p>&nbsp;</p>

    

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności